معرفی بخش فناوری اطلاعات

بخش فناوری اطلاعات فعالیت خود را به طور فعال از سال 1375 شروع نموده است .

ساختار اداری بخش شامل  رئیس بخش ، معاون بخش  ، سوپروایزر بخش  و مهندسین بخش می باشد .

از جمله عملکرد این بخش مجهز نمودن تمامی بخش های مرکز به سیستم های کامپیوتری به همراه تجهیزات آنها ، مدیریت ، پشتیبانی و راه اندازی نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) و برنامه های تابع که به صورت پشتیبانی 24 ساعته است ، می باشد