اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیمدرک تحصیلیکد پرسنلی
1مریمصالحنرم افزار
2مجتبیشهرابی فراهانینرم افزار
3سید معصومهمتولیاننرم افزار
4سید ابراهیمحسینینرم افزار
5سید حامدیارندیکارشناس ارشد نرم افزار
7علیمیرزایوسفنرم افزار
8ساراغضنفریکارشناس ارشد شبکه سخت افزار
9سید پیمانطباطبایینرم افزار
11یوسفمقدم
12غزالهصادقی گهرنرم افزار
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.